Støperiparken

Prosjekttype: Byrom
Sted: Kaldnes, Tønsberg
Byggherre: Tønsberg kommune
Oppdragsgiver: Tønsberg kommune og Selvaag bolig
Entreprenør: Arnadal anlegg
Anleggsgartner: Strandman
Byggeår: 2020


Byrommet og parken omkring Støperiet har en sentral og attraktiv beliggenhet tett på gangbrua over til Tønsberg sentrum. Området er et samlingspunkt for bydelen og for kulturarrangementer tilknyttet Støperiet. Samtidig fungerer det som en hovedfartsåre for gående og syklende mellom Tønsberg og Nøtterøy.

Det er lagt vekt på å skape en helhetlig løsning hvor kulturhuset integreres i det overordnede byrommet. Inngangen til Støperiet er tydelig markert og tilgrensende oppholdssoner har en fleksibel bruk. Gående og syklende skjermes mot biltrafikk samtidig som plassen framstår helhetlig og oversiktlig. Lekearealene suppleres med en bane for streetbasket og romslige gressarealer. De oppgraderte utearealene skaper varierte bruksmuligheter knyttet til arrangementer, konserter og festivaler, samtidig som de ivaretar behov for lek, opphold og gjennomgangstrafikk fra myke trafikanter.